1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği

09/11/2022

Erenler İlçesi, Emirler Mahallesinde mevcut olan 1 adet Bölge Regülatörünün planlara "Teknik Altyapı Alanı" olarak işlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği, Belediye Meclisimizin 01.08.2022 tarih ve 46 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.10.2022 tarih ve 9/474 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanmıştır. 

Söz konusu plan 10.11.2022 - 09.12.2022 tarihleri arasında Belediyemiz ilan panosunda l(bir) ay süre ile askıda kalacaktır. 

İlgililere ilan olunur.

T:C.

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

MECLİS KARARLARI

KARAR TARİHİ: 10.10.2022

KARAR SAYISI: 9/474

KARARIN ÖZÜ: Erenler İlçesi, Emirler Malıallesi AGDAŞ 105 No.lu Bölge Regülatörünün imar planlarına işlenmesine yönelik /ıazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.

 

Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi, 10.10.2022 Pazaıiesi günü saat 14.00'te, 5216 Sayılı Kanunun 13'üncü maddesi uyarınca, Büyükşehir Belediye Başkam Ekrem YÜCE'nin Başkanlığında, Meclis Üyelerinin çoğunluğunun iştirakiyle, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi Konferans Salonunda toplandı.

 

Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin bugünkü toplantısına ait gündemin 13. maddesini oluşturan,

 

Erenler İlçesi, Emirler Mahallesi AGDAŞ 105 No.lu Bölge Regülatörünün imar planlarına işlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Erenler Belediye Meclisinin O1.08.2022 tarihli ve 46 sayılı kararı ile uygun görülmüştür. Yapılan İmar Plan değişikliği, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12.09.2022 tarihli ve 8/425 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir.

Meclis Başkanlığına sunu1an İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı 'nın 29.08.2022 tarihli ve 56628 sayılı yazısında; "Erenler Belediye Başkanlığının 22.08.2022 tarihli ve 12791 sayılı yazısı ile Erenler İlçe Belediye Meclisinin Ol.08.2022 tarihli ve 46 sayılı kararı ile kabul edilen Erenler İlçesi, Emirler Mahallesi, AGDAŞ 105 No.lıı Bölge Regülatörünün imar planlarına işlenmesine yönelik hazırlanan 111000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin incelenerek meclise havale edilmesi talep edilmektedir.

Yapılan incelemede,· Yazışma evveliyatında bahse konu plan değişikliği Erenler İlçe Belediye 1Vleclisinin 06.12.2021 tarihli ve 63 sayılı kararı ile uygun görülmüş ancak Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2022 tarihli ve 2/102 sayılı kararı ile meri plandaki şekliyle devamının uygun olacağına karar verilmiştir. Erenler Belediye Başkanlığına 13.04.2022 tarihli ve 85421345-115. 01.06- 43614 sayılı dağıtım yazımız ile bahse konu meclis kararı bildirilmiştir. Başkanlık Makamına 31.12.2021 tarihli ve 85421345-115. Ol.06-33367 sayılı yazımız ile;"Söz konusu regülatörün bulunduğu alan 856 ada 1 sayılı parsel, 855 ada 13, 14 sayılı parseller ile 851 ada 2,3, 5, 17 ve 18 sayıl z parseller arasında kadastral boşlukta bulunmaktadır. Emirler Mahallesi 111000 ölçekli Uygulama lmar Planında "Ticaret Alanı" gösteriminde kalmaktadır. Yapılan plan değişikliği ile regülatörün planlandığı alan "Doğalgaz Dağıtım Tesis Alanı II gösterimine alınmıştır.

Plan değişikliği teklifine konu bölge regülatörünün planlandığı alan kadastral boşlukta kaldığı belirtilse de yürürlükte olan 111000 ölçekli uygulama imar planında "Ticaret Alanı" gösteriminde ve imar uygulaması sonrası ticaret parseli oluşabilecek bir alanda bulunmaktadır. Söz konusu regülatörün

 

ticaret parseli olabilecek bir alanda planlanması, parselin ticari değerini düşürmekte, toplam faydaya zarar vermekte ve regülatörün gelecekteki olası bakımı ve onarımı durunJJfında erişimirıin ticari mülkten sağlanmasını ve erişim alanının kamusal alan olarak yeniden tasarlanmasını gerektirmektedir.

 

Nihai olarak bahse konu regülatöre 7 ve/veya 12 metrelik imar yolundan erişim sağlanacak alanın da kamusal alan olara plcmlanmcIS.Lve-do.ğalgaz-dağ-ı.-m-te-s-i-s-al-eın-meıdahfl-e-dtlrrrnı veya regülatörün 7 metrelik imar yolunun karşısındaki 851 ada, 17 ve 18 parsel ile komşu kadastral boşluk olan ancak "Park Alanı" gösteriminde kalan kısma alınmasının daha isabetli olacağı mütalaa edilmektedir."şeklindeki görüşümüz bulunmakta olup belirtilen hususlar güncelliğini korumaktadır. " denilmektedir.

Plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. ve 14. maddeleri ile "Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği" hükümlerince incelendiğine dair tanzim olunan İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 15.09.2022 tarihli raporunun okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde;

 

Erenler İlçe Belediye Meclisi 'nin; 01.08.2022 tarihli ve 46 sayılı kararı ile uygun görülen, Emirler Mahallesi AGDAŞ 105 No.lu Bölge Regülatörünün imar planlarına işlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin ekli plandaki şekliyle DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 15.09.2022 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir

 

 

T.C.

SAKARYA İLİ

ERENLER BELEDİYE MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 01/08/20221

IKARAR NUMARASI: 46

KARARIN ÖZÜ: 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı PİN:TEKLİF-51470507 Ait Komisyon Raporu

 

Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediyeler Kanununun 20. maddesi uyarınca Meclis Başkanı Fevzi KILIÇ'ın başkanlığında Meclis üyelerinin çoğunluğunun iştiraki ile 01/08/2022 Pazartesi günü saat 14:00'de Belediyemiz Meclis Salonunda toplandı. 

Belediye Meclisimizin bugünkü toplantısına ait gündemin 1.maddesini oluşturan;

 İlçemiz Emirler Mahallesinde mevcut olan 1 adet Bölge Regülatörü için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifine ilişkin İmar Komisyon Raporunun okunmasından sonra yapılan müzakere ve açık oylama neticesinde; 

5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince Belediye Meclisimizin 04/0712022 tarihli toplantısında 43 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, İlçemiz Emirler Mahallesinde mevcut olan 1 adet Bölge Regülatörü için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği dosyasının tetkiki yapılmış olup, mevcut imar planına göre ticaret alanında kalan, yapılması düşünülen plan değişikliğine konu bir adet bölge regülatörünün bölge ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kamu yararı gözetilerek, Teknik Alt Yapı Alanı olarak planlanmasına dair hazırlanan teklifin İmar Komisyonundan geldiği şekilde kabulüne,

 

Oy birliği ile karar verilmiştir

 

 

Güncel Haberler

Erenler Belediyesi Güncel Haberler

Tüm Haberler