Kentsel Tasarım Müdürlüğü

-          Kentsel Tasarım Müdürlüğünün amacı; hukuki ve yasal çerçeve içinde, görev yetki alanındaki işleri, etkin ve verimli yürütmeyi sağlamaktır.

-          Kentsel Tasarım Müdürlüğünün yaptığı veya yapacağı çalışmalardaki Yasal dayanakları; 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun, 5393 sayılı Belediye Kanunun, 6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve Genel Sağlığı Sigortası Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ile tüm bu yasaların bağlı ikincil ve üçüncül mevzuat düzenlemeleri ve diğer ilgili meri yasa ve yönetmeliklerdir.

Görevleri:

-          Afet riski taşıyan, kentsel korumaya alınması gereken, kentsel dokuyla ve kent kimliği ile fiziksel, sosyal ve ekonomik olarak bütünleşme zorluğu yaşayan ve/veya çarpık yapılaşmış bölgelerinde Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Projelerine altlık teşkil eden yasa ve yönetmelik hükümleri kapsamında, veriye dayalı kent yönetimi ve çağdaş kent kuramlarının gerektirdiği ilkelerle estetik, işlevsel, sağlam, güvenli, nitelikli, eşitlikçi ve yaşam kalitesi yüksek sürdürülebilir mekânlar oluşturmak için standartlar belirlemek ve mekânlar oluşturmak amacıyla Kentsel Dönüşüm, Yenileme ve Gelişim Stratejisi, Plan, Proje ve Rehberler hazırlamak veya hazırlatmak.

-          Kentsel dönüşüm alanlarına ait fiziksel, ekonomik ve sosyal durum tespitlerine yönelik verilerin analiz edilmesi, kentsel dönüşüm ve imar uygulamalarına ilişkin hukuki destek verilmesi, gelen vatandaş taleplerinin incelenmesi ve cevaplanması, uzlaşma süreçlerinin yönetilmesi, fizibilite ve öneri proje çalışmalarının yapılması ve sürece dair bilgilendirme çalışmalarının yürütülmesi.

-          Kentsel dönüşüm proje alanlarını belirleme çalışmalarının yapılması.

-          Kentsel dönüşüm uygulama süreçlerinde katılımcı yaklaşımı benimseyerek model ve stratejilerin belirlenmesi.

-          Kentsel dönüşüm ve imar uygulamalarına ilişkin sorun yaşayan kişi ya da gruplarla temas kurarak hukuki, teknik ve sosyal açıdan yol haritalarının belirlenmesi ya da belirlenmesinin koordine edilmesi, gerekli durumlarda ilgili kurum ve kuruluşlarla iletişime geçilmesi.

-          Gelen vatandaş talepleri üzerine gerekli hukuki, teknik ve sosyal incelemelerin yapılması, vatandaşın bilgilendirilmesi ve çözüm önerilerinde bulunulması.

-          Kentsel dönüşüm uygulama süreçlerinde saha çalışmalarından ve vatandaş görüşmelerinden elde edilen verilerin katılımcı yaklaşımı baz alarak çalışılması.

-          Paydaşı olan tüm sivil toplum kuruluşları ile ortaklaşa çalışmalar yürütülmesi ve düzenli olarak bilgi akışının sağlanması.

-          Kentsel Tasarım Müdürlüğü tarafından, toplumu bilgilendirmek amacıyla müdürlüğün faaliyet alanları ile ilgili yazılı ve görsel olarak halkı bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve özendirmek için fiziksel ve dijital tanıtım çalışmalarının yapılması.

-          Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilikler ya da mahkemeler tarafından görev alanına giren konular hakkında istenilen bilgilerin temin edilmesi ve yazışmaların yapılması.

-          Müdürlükçe verilen ve mevzuatın öngördüğü diğer görevlerin yapılmasıdır.

Doğum Tarihi 1977
İletişim Bilgisi ozkanaydin@erenler.bel.tr
Eğitim Bilgisi Sakarya Üniversitesi - Makine Mühendisliği - Lisans (2001)
İş Tecrübesi

Sivas Belediyesi - Memur 

Erenler Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürü - 2019

Belgeler NBC Yangın Söndürme Eğitim Belgesi - Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
Yangın ve Yangına Müdahale Eğitim Belgesi - Adapazarı İtfaiye Müdürlüğü
İlkyardım Eğitim Belgesi - Özel Zenkar İlkyardım Eğitim Merkezi
Doğalgaz Yetki Belgesi - Makine Mühendisleri Odası
Doğalgaz Kursu Başarı Belgesi - Sakarya üniversitesi
LPG Sorumlu Müdür Yetki Belgesi - Makine Mühendisleri Odası