OTO YIKAMA VE HALI YIKAMA YÖNETMELİĞİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

13/04/2023

MECLİS KARARININ VE YÖNETMELİĞİN ORJİNAL HALİNİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

 

TC

SAKARYA İLİ 

ERENLER BELEDİYE MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 03/04/2023 - KARAR NUMARASI: 26

KARARIN ÖZÜ: Oto Yıkama ve Halı Yıkama Yönetmeliği 

Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediyeler Kanununun 20. maddesi uyarınca Meclis Başkanı Fevzi KILIÇ'ın başkanlığında Meclis üyelerinin çoğunluğunun iştiraki ile 03/04/2023 Pazartesi günü saat 14:00'de Belediyemiz Meclis Salonunda toplandı. Belediye Meclisimizin bugünkü toplantısına ait gündemin 4.maddesini oluşturan;

İlçemiz sınırları içerisinde oto yıkama ve halı yıkama faaliyeti gösteren işyerlerinin şehir estetiği açısından uygun bir şekilde konumlandırılması, toplum ve çevre sağlığı yönünden kurallara uygun bir şekilde oluşumlarını sağlamak için uygulanacak usul ve esasların belirtildiği yönetmeliğin incelenerek yürürlüğe gırmesı ıçın karar alınmak üzere Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nün 29/03/2023 tarih ve 17559 sayılı yazısının okunmasına müteakip yapılan müzakere ve açık oylaması neticesinde; 

İlçemiz sınırları içerisinde oto yıkama ve halı yıkama faaliyeti gösteren işyerlerinin şehir estetiği açısından uygun bir şekilde konumlandırılması, toplum ve çevre sağlığı yönünden kurallara uygun bir şekilde oluşumlarını sağlamak için aşağıdaki uygulanacak olan usul ve esasların belirtildiği yönetmeliğin incelenerek yürürlüğe girmesinin kabulüne, 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

(Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar)

 

AMAÇ:

Madde 1 -) Bu yönetmeliğin amacı; Erenler Belediye Başkanlığı yetki ve sorumluluk alanı içerisinde faaliyet göstermek isteyen Oto yıkama ve Halı Yıkama işyerlerinin mevcut hükümlere göre yapılmasını sağlamak, şehir estetiği açısından uygun bir şekilde konumlandırmak, toplum ve çevre sağlığı yönünden kurallara uygun bir şekilde oluşumlarını sağlamak için uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Madde 2 -) Bu yönetmelik 14/07/2005 tarih ve 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliği, İkinci ve Üçüncü Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler başlıklı; Madde 23-( Değişik:19.03.2007–2007/11882K.) maddesine dayanılarak Belediyemizin sorumluluk sahası içerisinde bulunan ve yeni açılacak olan oto yıkama ve halı yıkama işyerleriyle ilgili İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verilmesi işlemini kapsar.

Madde 3 -) Bu yönetmelik 03.07.2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 15. maddesinin (b) bendi ve 14/07/2005 tarih ve 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliği’nin 23. Maddesi:(Değişik:19.03.2007–2007/11882K.) ve 3194 sayılı İmar Kanununa dayanılarak yapılmıştır.

TANIMLAR:

Madde 4 -) Bu yönetmelikte geçen;

Belediye         : Erenler Belediye Başkanlığını;

Oto Yıkama    : Motorlu Araçların yıkanıp temizlendiği işletmeleri ifade eder.

Halı Yıkama   : Halıların yıkanıp temizlendiği işletmeleri ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

(Başvuru Usulü ve İstenilecek Belgeler)

 

BAŞVURU USULÜ:

Madde 5 -) Yapılacak olan oto yıkama ve halı yıkamayla ilgili başvuruların kabulü, imar yönünden uygunluğu, fenni ve sıhhi şartların yerine getirilip getirilmediği bütün denetimleri Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü  tarafından yapılacaktır.

 

 

 

İSTENECEK BELGELER:

Madde 6 -)

a)      Başvuru Beyanı

b)      Tapu (fotokopi)

c)      Yapı Kullanma İzin Belgesi veya Yapı Kayıt Belgesi (fotokopi)

d)      Kira Sözleşmesi (tapuda adı geçen mülk sahibi/sahipleri ile yapılmalıdır)  (işyeri kiralık ise)

·         Tapuda adı geçen mülk sahibinin/sahiplerinin vefat etmiş olması durumunda; “veraset ilamı” çıkartılmalı ve gereken belgeler arasına “Veraset İlamı (fotokopi)” da konulmalıdır. Ayrıca kira sözleşmesinde veraset ilamında adı geçen mirasçının/mirasçıların da imzası/imzaları bulunmalıdır.

e)      Vergi Levhası (fotokopi)

f)       Oda Faaliyet Belgesi ve Oda Sicil Tasdiknamesi (fotokopi)

g)      İmza Sirküleri ve Ticaret Sicil Gazetesi (fotokopi) (şahıs işletmesi ise gerekli değildir)

h)      Yangın güvenlik önlemlerinin alındığına dair rapor,

i)       İşyeri Krokisi (yetkili bir kişiye çizdirilmelidir, üzerinde uzunluk ölçüleri, m² toplamı, çizen kişinin kaşesi ve imzası bulunmalıdır)

j)       Vaziyet Planı

k)      Sosyal Güvenlik Kurumu'na kayıtlı olunduğuna dair herhangi bir belge,

l)       Atık su kalite kontrol ruhsatı, deşarj izni; ( SASKİ )

m)   Çevre Kirliliği önleyici rapor; ( Sakarya Büyükşehir Belediyesinden )

n)      Risk Raporu ( Bir ve Birden Fazla Sigortalı işçi bulunuyorsa)

o)      İşhanı, Avm, vb, gibi yerlerde yönetimin almış olduğu karar.

p)      Kamuya ait mülkler söz konusu olduğunda izin/tahsis veya kira kontratı,

Not: Gerekli Görüldüğü takdirde ilave bilgi ve belgeler istenebilecektir.

 

GENEL ESASLAR:

Madde 7 -) Oto yıkama ve halı yıkama işletmeleri ile ilgili olarak çalışma ruhsatı düzenlenebilmesi için öncelikle aşağıdaki şartların sağlanması gerekmektedir.

a)      İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte aranan ortak hükümlere ve fiziki şartlara uyulacaktır

b)      Ana gayrimenkulün kayıtlı bulunduğu tapu kütüğünde, mesken olarak gösterilen bağımsız bölüm bulunmayacaktır.

c)      Oto Yıkama yeri yapılabilecek yerler.

 

·         İş merkezi, Avm vb. gibi yerlerin kapalı otoparklarında,

·         Benzin İstasyonlarında,

·         Kapalı Otoparklarda,

·         İmar Planlarında Sanayi Alanı, Küçük Sanayi Alanı ve Ticaret lejantı bulunan yerlerde,

 

 

d)      Halı Yıkama yeri yapılabilecek yerler.

·         İmar Planlarında Sanayi Alanı, Küçük Sanayi Alanı lejantı bulunan yerlerde.

 

e)      1/1000 uygulama imar planlarımızdaki, sanayi ve küçük sanayi bölgeleri dışında, 7.00m ve 10.00m genişliğindeki yollarda kesinlikle oto yıkama faaliyeti yapılamaz.

f)       Oto yıkama yapılacak olan işyeri alanı asgari (60m²) olacaktır.

g)      Oto yıkama alanı haricinde müşteri bekletme yeri  olacaktır.

h)      Yıkama yapılacak alandaki duvarlar ve tavanlarda su geçirmeyen malzeme ile yalıtım yapılacaktır.

i)       Araç yıkama ve temizleme işlemi esnasında kapı kapatılacak yada bez branda veya uygun görülecek  diğer bir malzeme ile yıkama girişi kapatılacak olup, gürültünün çevreye yayılması engellenecektir.

j)       Çalışma esnasında yüksek sesle müzik dinlenmesi yasaktır.

k)      Oto yıkama yerlerinde araçlarla ilgili yıkama/temizleme dışında yağ değiştirme vb. işlemler yapılmayacaktır.

l)       Suyun akım eğimi ızgaraya verilecek ve yıkama alanından dışarıya, çevreye sular akıtılmayacaktır.

m)   Yıkama ve temizleme alanının tamamı kapalı olacaktır. Bu alanda  gürültü ve ses yalıtımı yapılacaktır. (Sanayi ve Küçük Sanayi alanlarında gürültü ve ses yalıtımı zorunluluğu bulunmamakta olup konut alanına bitişik bulunan sanayi ve küçük sanayi alanlarındaki  işyerlerinin gürültü ve ses yalıtımı yapması gerekmektedir.)

n)       Kullanılan kompresörler ve diğer gürültülü çalışan makineler kabin ya da kapalı alan içerisinde bulunacaktır.  Kompresörün yer ile temasını izole edecek (ayıracak) ve bu sayede oluşacak titreşimi sönümleyecek sert kauçuk malzeme döşenecektir. (Min. 5cm)

Kullanılacak olan elektrikli süpürgelerin ses seviyesi düşük olacaktır.

o)      Çalışan personelin kılık kıyafetine dikkat edilecek iş elbisesi haricinde, genel ahlaka aykırı bir kıyafetle (atlet vb.) çalışma yapılmayacaktır.

p)      Faaliyet alanı dışında, yol, kaldırım ve benzeri yerlere araç park etmek, yıkamak, temizlemek, kesinlikle yasaktır.

q)      İncelemeler sonucunda uygun görülen başvurular için Mali hizmetler Müdürlüğü’ ne tahakkuk edilen harcın yatırılmasına müteakip işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenecektir.

r)       Belediyemiz sınırları içerisindeki Evliya Çelebi Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve Sakarbaba Caddesinde Oto yıkama faaliyetlerine kesinlikle işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmeyecektir.

s)      Çalışma Saatleri;

 

 

Hafta içi

Hafta Sonu

Konut Bölgesinde

09.00 - 20.00

09.00 - 20.00

Konut Bölgesi Dışında

08.00 - 24.00

08.00 - 24.00

(Alışveriş Merkezleri içinde bulunan oto yıkama işletmeleri Alışveriş Merkezlerinin açılış-kapanış saatleri ile kısıtlıdır.)

 

YÖNETMELİKTE DÜZENLENMEMİŞ HUSUSLAR

Madde 8 -) Bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

YÜRÜRLÜLÜK:

Madde 9 -) 10 Maddeden oluşan bu yönetmelik; Belediye Meclisinin onayı sonrasında  Erenler Belediye Başkanlığının web sitesinden ilan edilerek yürürlüğü girer.

YÜRÜTME:

Madde 10 -) Bu yönetmelik hükümlerini Erenler Belediye Başkanlığı yürütür.

Güncel Haberler

Erenler Belediyesi Güncel Haberler

Tüm Haberler