İHALE İLANI !!! 2 adet taşınmazın kiralanması ile 1 adet daire satışı

12/06/2023

 

 

 

 

İ L A N

  ERENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

               Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda mevkii,  muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı, 2 adet taşınmazın kiralanması ile 1 adet daire satışı için 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile 20.06.2023 Salı günü, saat 11:00 de, Belediye Encümeni huzurunda ihaleleri yapılacaktır.

 

İlgili Müdürlük                                   : Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlgili Adres                                         : Hacıoğlu Mah. Sakarbaba Cad. No: 28 Erenler/SAKARYA

İlgili Telefon ve Faks                          : 444 25 54 

İhale Şartnamesi                                : Erenler Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü adresinde ücretsiz olarak görülebilir.

 

İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenen Belgeler      :

 

1-      Gerçek Kişiler

a)       İlgili Kurumdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış Nüfus Cüzdanı Sureti.

b)      İlgili kurumdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış ikametgah senedi.

c)       2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen Geçici Teminat Belgesi.

d)      Vekaleten iştirak edilmesi halinde Noter Tasdikli Vekaletname.

e)       Tebligat Adres Beyanı

f)       Erenler Belediyesine vergi, kira, ecrimisil, intifa hakkı bedeli gibi borcu bulunmamak.

 

1-      Tüzel Kişiler

a)       Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri.

b)      Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

c)       2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen Geçici Teminat Belgesi.

d)      Vekaleten iştirak edilmesi halinde Noter Tasdikli Vekaletname.

e)       Tebligat Adres Beyanı

f)       Erenler Belediyesine vergi, kira, ecrimisil, intifa hakkı bedeli gibi borcu bulunmamak.

 

 

İstekliler istenen belgeleri ihale günü saat 10:00’ a kadar Erenler Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. İhaleye katılmak isteyenlerin, belirtilen saatten önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.      

Keyfiyet ilan olunur.

 

 

 

 

 

 

 

KİRALANACAK 2 ADET TAŞINMAZ      

      

Sıra No

Adres

İş Nevi

Alan

Kira Süresi

Kira Başlangıç Tarihi

Kira Periyodu

Muhammen Bedel

Geçici Teminat
%3

1

Erenler Mahallesi,
2985 parsel

Arazi

9038 m²

36 Ay

01.07.2023

Aylık

2.000 ₺

2.200 ₺

2

Çaybaşı Yeniköy Mahallesi,
 1573 ada, 1 parsel

Sosyal Tesis

-

120 Ay

02.07.2023

Aylık

350 ₺

1.300 ₺

 

 

 

SATILACAK 1 ADET DAİRE

 

Sıra No

Adres

 

Ada/Parsel

Nitelik

Alan

Muhammen Bedel

Geçici Teminat
%3

KDV

1

C Blok 1. Kat + Çatı Arası D:8
Küpçüler Mah. 3024 sok. No:6 Erenler/SAKARYA

 

1302/10

Daire

132,00 m²

    989.229,85 ₺

30.000,00 ₺

-

 

 

                                                                                                          Fevzi KILIÇ

                                                                                                     Belediye Başkanı

Güncel Haberler

Erenler Belediyesi Güncel Haberler

Tüm Haberler