Arsa Satış ve Taşınmaz Kiralama İhalesi

15/12/2023

İ L A N

ERENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

                

                             Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda mevkii, muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı, 2 adet taşınmazın satışı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile, 1 adet taşınmazın satışı ve 1 adet taşınmazın kiralanması 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile 26.12.2023 Salı günü, saat 11:00 de, Belediye Encümeni huzurunda ihaleleri yapılacaktır.

 

İlgili Müdürlük                                   : Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlgili Adres                                         : Hacıoğlu Mah. Sakarbaba Cad. No: 28 Erenler/SAKARYA

İlgili Telefon ve Faks                          : 444 25 54 

İhale Şartnamesi                                : Erenler Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü adresinde ücretsiz olarak görülebilir.

 

İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenen Belgeler      :

1-      Gerçek Kişiler

a)       İlgili Kurumdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış Nüfus Cüzdanı Sureti.

b)      İlgili kurumdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış ikametgah senedi.

c)       2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen Geçici Teminat Belgesi.

d)      Vekaleten iştirak edilmesi halinde Noter Tasdikli Vekaletname.

e)       Tebligat Adres Beyanı

f)       Erenler Belediyesine vergi, kira, ecrimisil, intifa hakkı bedeli gibi borcu bulunmamak.

2-     Tüzel Kişiler

a)       Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri.

b)      Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

c)       2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen Geçici Teminat Belgesi.

d)      Vekaleten iştirak edilmesi halinde Noter Tasdikli Vekaletname.

e)       Tebligat Adres Beyanı

f)       Erenler Belediyesine vergi, kira, ecrimisil, intifa hakkı bedeli gibi borcu bulunmamak.

 

İstekliler istenen belgeleri 25.12.2023 Pazartesi günü, saat 17:30’ a kadar Erenler Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. İhaleye katılmak isteyenlerin, belirtilen saatten önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.         

 

Keyfiyet ilan olunur.

 

SATIŞI YAPILACAK OLAN 3 ADET TAŞINMAZ

   

İhale Usulü

Sıra No

Tapu Bilgileri

Nitelik

Alan

Muhammen Bedel

Geçici Teminat
%3

KDV

 

M² fiyatı

Toplam Fiyat

 

35/a madde

1

Erenler Mahallesi, 1709 ada, 1 parsel

Ticaret Alanı

2084,02 m²

          9.000 ₺

     18.756.180,00 ₺

       563.000,00 ₺

 -

 

35/a madde

2

Erenler Mahallesi, 13628 parsel

Konut Alanı

1376,77 m²

          7.000 ₺

       9.637.390,00 ₺

       290.000,00 ₺

 -

 

45. madde

3

Erenler Mahallesi, 13664 parsel

Toplu İşyeri (Toptan  Ticaret)

366,43 m²

        10.000 ₺

       3.664.300,00 ₺

       110.000,00 ₺

 -

 
                   
                   
 

KİRALANACAK OLAN 1 ADET TAŞINMAZ

   

İhale Usulü

Sıra No

ADRES

İş Nevi

 Kira Süresi

 Kira Periyodu

Muhammen Bedel

Geçici Teminat
(%3)

 
 

45. madde

1

Erenler Mahallesi 1191. Sokak No:3

Lokanta

36 Ay

Aylık

    6.000,00 ₺

  6.500,00 ₺

 

 

Rahmi ŞENGÜL

Erenler Belediye Başkanı

Güncel Haberler

Erenler Belediyesi Güncel Haberler

Tüm Haberler